Видання серії "Бібліотека Центру Разумкова"

2019

Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки

Аналітична доповідь присвячена дослідженню економічної природи, джерел і механізмів формування неформальної зайнятості, основних підходів до її вивчення та існуючих засобів вимірювання (у т.ч. таких, як масштаби, динаміка і
структура української неформальної зайнятості).

Неформальність розглядається як багатоаспектне та суперечливе соціально-економічне явище, що не підлягає однозначній оцінці та поєднує в собі позитивніта негативні аспекти.

Центральне місце в дослідженні відведено аналізу державного регулювання неформальних відносин в Україні, зокрема неформальної зайнятості. Простежено вплив на неформальну зайнятість таких інститутів, як мінімальна заробітна плата, система оподаткування та її внесок в економічну нерівність, розподіл підприємств та організацій в економіці за розмірами, ступінь державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість. Запропоновано приклади політики, спрямованої на формалізацію зайнятості.

Видання орієнтовано на широке коло читачів: науковців, освітян, профспілкових активістів, фахівців органів державної виконавчої влади та місцевогосамоврядування, а також аспірантів, студентів і слухачів, які вивчають економічні, соціологічні та психологічні аспекти ринку праці та зайнятості.


"Політична освіта в Україні: сучасний стан і перспективи удосконалення"

На сьогодні для України надзвичайно актуальним є завдання створення цілісної системи політичної освіти, розрахованої на всі категорії громадян, яка грунтувалася б на концептуальних засадах, що відповідають завданням створення української політичної нації, громадянського суспільства і правової демократичної держави. Важливість цього завдання посилюється умовами “гібридної війни”, яка ведеться проти України, особливо враховуючи вразливість громадян до маніпулятивних інформаційних технологій.


««Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст»

У виданні представлено Аналітичну доповідь, яка узагальнює існуючі підходи до визначення змісту, передумов, головних детермінантів і фінансових інструментів процесу “зеленого” інвестування, його особливостей і глобальних тенденцій розвитку, а також визначає поточний стан і перспективи мобілізації “зелених” інвестицій в Україні.

У доповіді послідовно аналізуються сучасні тенденції реалізації концепції сталого розвитку у світовій економіці, з особливою увагою до нових трендів становлення “зеленої” економіки та “екологізації” міжнародної фінансової системи, яка лежить в основі “зеленого” інвестування. Детально розглядаються головні детермінанти та фінансові інструменти “зеленого” інвестування – міжнародне “зелене” кредитування (кредитні лінії) та “зелені” облігації, “зелені” прямі іноземні інвестиції та приватне “зелене” кредитування. Окремий розділ присвячено глобальним трендам “зеленого” інвестування у сектор відновлюваної енергетики, заходам енергоефективності, розробці “чистих” технологій,
а також заходам з пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них.

За результатами дослідження сформульовано практичні пропозиції до засад політики “зеленого” інвестування в Україні, зокрема: (1) визначено головні принципи політики “зеленого” інвестування; (2) проаналізовано сучасний стан і перешкоди на шляху до реалізації цієї політики в Україні; (3) запропоновано механізми та інструменти її реалізації. Доповідь завершується розділом, в якому наведено аналіз результатів опитування керівників різних рівнів підприємств стосовно засад і передумов “зеленого” інвестування.


Держава і церква в Україні-2019: підсумки року і перспективи розвитку відносин

Релігія і Церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження-2019:

 • рівень і характер релігійності українського суспільства
 • релігія, Церква і суспільство
 • Церква і держава
 • Церква, суспільство і влада

Державні документи, заяви і звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також окремих Церков України з приводу актуальних подій і проблем у державно-конфесійних відносинах


Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні

Разумков центр упродовж останніх років неодноразово звертався до глобалізаційних процесів. Між тим, зміни в економіках країн прискорюються, що вимагає прискіпливого аналізу чинників і складових як глобалізації загалом, так і значимості нових викликів, які потребують якнайшвидшої локалізації для відвернення кризових шоків.

Як один з вагомих кроків у дослідженні нинішнього етапу глобалізації, Разумков центр ініціює розгляд і експертне обговорення чинників і складових торговельних воєн, що стало ознакою кінця 2018р. – першої половини 2019р., їхніх впливів на економічне зростання та інвестиції як у світі загалом, так і в Україні зокрема.

Анатолій Рачок,
Генеральний директор Разумков центру


Україна після виборів: суспільні очікування, політичні пріоритети, перспективи розвитку

Ідея проекту Центру Разумкова та Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, результати якого містяться у представленому виданні, виникла ще до президентських і парламентських виборів 2019р., коли політична динаміка дозволяла розраховувати на регулярний характер виборчих процесів. Результатом дослідження мали стати експертні пропозиції до проекту коаліційної угоди в новому Парламенті України, підготовлені на основі вивчення запитів
громадян, програмних пропозицій політичних партій, аналізу потреб в удосконаленні різних напрямів державної політики і продовження євроінтеграційних реформ, з урахуванням напрацювань Верховної Ради VIIІ скликання та влади в цілому, а також зарубіжного досвіду коаліційного будівництва...

Над виданням працювали:
Ю.Якименко (керівник проекту), А.Биченко, М.Білявський, В.Голуб, В.Замятін, К.Маркевич, О.Мельник, М.Міщенко, В.Мусіяка, В.Омельченко, М.Пашков, О.Пищуліна, О.Розумний, В.Сіденко, А.Стецьків, М.Сунгуровський, Л.Шангіна, В.Юрчишин


Додаток: Угода про коаліцію депутатських фракцій “Європейська Україна”: підсумки реалізації в оцінках експертів


Зовнішня політика та політика безпеки після оновлення влади: послідовність, зміни, перспективи

 • головні підсумки реалізації зовнішньої політики та політики безпеки за 2014-2019рр
 • перші кроки нової влади: спостереження і очікування
 • висновки та рекомендації
 • статті

Влада і бізнес в Україні: від симбіозу до партнерства

 • Економіка і політика: забагато чи замало держави у вітчизняній економіці?
 • Як повернути (привернути) капітали до України?
 • Що є “локомотивом” економічного прориву України, або До питання про пріоритети

Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання”

Російська інтервенція на Донбасі:

 • геополітичні аспекти
 • реалії окупації
 • сценарії розвитку подій
 • перспективи врегулювання

Динаміка подій на Сході України і дії української влади:
думки та оцінки фахівців
Донбаський конфлікт очима громадян


Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України

Цією аналітичною збіркою Центр Разумкова продовжує низку публікацій, присвячених складним і суперечливим глобальним процесам сьогодення і визначенню в них місця України. Нинішня ситуація в країні, яка стоїть на порозі довготривалого суперечливого виборчого марафону, обмежує можливості влади у пошуку шляхів зміцнення країни. Тим більше важливим є аналіз здобутків країн, яким у відносно короткий період вдалося не лише трансформувати соціально-економічне середовище, але й вийти на шлях стійкого розвитку.